Od 22 marca 2013r. obowiązuje znowelizowana Ustawa Prawo Telekomunikacyjne, nakładająca na wszystkich właścicieli serwisów internetowych (w tym na przedsiębiorców w szczególności) obowiązek informowania na stronie internetowej o używaniu przez dany serwis plików cookie (tzw. ciasteczek).

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu. Pliki cookie zapisywane na stronie cochise.pl i stillalive.cochise.pl nie zawierają danych osobowych.

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.
Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.

Podstawa prawna:

Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami. Pełen tekst Ustawy jest dostępny na rządowych stronach Dziennika Ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445


From 22 March 2013. apply the amended Telecommunications Act , imposing on all owners of websites (including entrepreneurs in particular) the obligation to inform the website about how to use the service by cookies (ie cookies ) .

What are cookies?

Cookies are small text files stored by Internet service to end- user device (computer , mobile device ) via the browser. These files are read or modified during subsequent visits and may contain basic information about the user ‚s individual settings, appearance or operation of the site or any other data useful for developers to create better service. Cookies are stored on the cochise.pl, stillalive.cochise.pl and en.stillalive.cochise.pl not contain personal data .

Each browser to a greater or lesser extent (eg mobile devices ) offers the ability to view , delete, and reducing and controlling accepting cookies. Read the help or privacy settings / security in the browser you are using .
Delete the current cookies, you may need to re-execute some activities on the site , and to block the adoption of certain files may prevent the use of certain functions of the service .

Legal basis :

Article 173 paragraph . 1 of the Act of 16 July 2004 Telecommunications Law (Journal of Laws of 2004 No. 171, item . 1800) as amended. The full text of the Act is available on the government websites Official Gazette : http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445